Hvordan skal borettslag og sameieselskaper i Oslo forholde seg til grilling på terrasser, balkonger og andre områder?

Grilling i borettslagOfte stilte spørsmål er om det finnes regler for dette, og om det er lov til å bruke gassgrill, kullgrill eller andre typer griller, eller om Brann- og redningsetaten kan gi godkjenning eller en tillatelse.

Her finner du Oslo Kommunes retningslinjer for dette.

Lover og forskrifter:

Det finnes ikke spesifikke brannsikkerhetsregler som viser til hvordan dette bør håndteres

Hvordan sikre fellesskapets interesser:

Dersom det ikke er laget interne regler for hvordan dette skal håndteres, er det styrets plikt å sørge for at dette blir gjort. Det er viktig at dette blir gjort i et samarbeid med beboerne.

Det er naturlig at slike forhold blir tatt opp i en generalforsamling, og deretter fastsettes interne regler (vedtak) som hver enkelt beboer skal forholde seg til.

Godkjenning eller tillatelse:

Brann- og redningsetaten er tilsyn og kontrollerende myndighet, det betyr at vi ikke har godkjenningsmyndighet. Når det gjelder generelle tillatelser blir de behandlet i hvert enkelt tilfelle, men forhold som gjelder grilling i borettslag og sameierselskaper viser vi til interne bestemmelser og vedtak.

Internkontroll/HMS-forskriften:

Borettslag og sameierselskaper vil i de fleste tilfeller bli definert som virksomhet, og at det er et krav om å ha etablert et styre. I forhold til regelverket er det styrets leder og styret som har et ansvar for at brannsikkerheten i fellesskapet blir håndtert på best mulig måte.

Det er den som er ansvarlig for virksomheten som skal sikre at virksomheten følger gjeldende krav. Styret skal sørge for at borettslaget/sameie har et system som sikrer at det blir arbeidet systematisk med internkontroll.

Gode brannsikkerhetsråd og grilling:

Ved grilling er det viktig å plassere grillen i god avstand til fasader, overbygg og markiser samt annet brennbart materiale. Grillen bør være plassert på steder hvor det ikke vil være fare for at kull og glør kan falle ut av ventilasjonshullene i grillens underside og antenne underlaget. En må også utvise forsiktighet ved bruk av tennvæske. Ved grilling bør en også ta hensyn til vindretning og å ha tilgjengelige slokkemidler. Forlat heller aldri en varm grill.

Brann- og eksplosjonsvernloven:

Brann- og eksplosjonsvernslovens § 5 viser til den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke.

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Enhver plikter ved brann, eksplosjon eller annen ulykke straks å underrette de som er utsatt for fare og ved behov varsle nødalarmeringssentral (110-sentral).

Det samme gjelder ved overhengende fare for en slik hendelse. Enhver som oppholder seg nær en brann, eksplosjon eller annen ulykke plikter etter evne å gjøre det som er mulig for å begrense skadevirkningene.

Enhver plikter å delta i brannvesenets rednings- og slokkearbeid når innsatsleder krever det, samt stille eiendom, bygninger, materiell og eventuelt personell til disposisjon for slik innsats. Det kan gjøres inngrep i den enkeltes materielle verdier dersom dette er nødvendig for å gjennomføre redningsinnsats eller begrense skade. Inngrep i privates eiendom kan likevel bare foretas dersom dette er nødvendig for å sikre liv eller verne verdier som er større enn det som går tapt eller står i fare for å gå tapt ved inngrepet.

Departementet kan gi forskrifter om den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og andre ulykker.

Oslo Kommune - brann og redningsetaten: Grilling i borettslag og sameieselskaper

 

Lyst på ny bil? Søk Billån til markedets beste rente - 4,95%! Søk om billlån her!